REGULAMIN SKELPU INTERNETOWEGO NURSICARE.PL
§ 1 Informacje ogólne
1. Sklep internetowy Nursicare.pl prowadzony jest przez firmę Support- Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich 66-500, ul. Korczaka 6B, nr NIP 281-008-64-60; nr REGON 362242860;
2. Telefon kontaktowy do Sklepu to 519-109-402 oraz 798-504-009
Mail to: biuro@nursicare.pl oraz biuro@support-pharma.pl
3. Osoba do kontaktu: Sławomir Jutkiewicz
4. Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Niniejszy Regulamin utworzony jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 12 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu, a jego akceptacja jest niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia zamówienia. Każdy, kto przegląda zawartość strony internetowej Sklepu, ma zapewnioną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej także w formie pliku PDF, co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień.
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach zamieszczone są na stronie www.nursicare.pl
Na wskazanej stronie internetowej znajdują się materiały informacyjne oraz zdjęciowe, zawierające informacje o produkcie.
2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Przesyłając zamówienie do sklepu klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianego towaru. W ciągu jednego dnia roboczego Sklep
wysyła potwierdzenie złożenia oferty oraz wskazuje, iż w ciągu 24 godzin złoży oświadczenie o przyjęciu/odmowie przyjęcia oferty.
3. Wygląd towarów uwidocznionych na fotografiach może nieznacznie odbiegać od koloru towaru, co jest wynikiem niezupełnego odwzorowania barw przez ekrany komputerowe, względnie nieprawidłowej kalibracji gamy barwnej monitora urządzeń elektronicznych.
4. Ceny towarów uwidocznione na stronie internetowej sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek VAT, nie obejmującymi kosztów dostawy. Ceny konkretnych towarów są wiążące z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na te towary. Informacja o kosztach dostawy (wyłącznie przy opcji przesyłki kurierskiej) umieszczona jest w zakładce koszty dostawy na stronie internetowej sklepu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz oferowanego asortymentu. Wiążąca dla stron jest cena towaru uwidoczniona w chwili składania zamówienia.
6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy, adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura oraz wyboru sposobu płatności.
7. Sklep umożliwia płatność przy użyciu system Przelewy24, płatność przy odbiorze oraz przelewem na wskazane przy zakupie konto bankowe sklepu.
8. Dostawa może nastąpić pocztą kurierską (przesyłka kurierska) oraz Pocztą Polską na adres wskazany przez Klienta bądź też przy użyciu Paczkomatów InPost.
9. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności: na stronie internetowej Sklepu za pomocą przycisków nawigacyjnych Klient dokonuje wyboru produktów, których zakupem jest zainteresowany. Po naciśnięciu przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” Klient wybiera opcję dalszych zakupów bądź przeniesienia na stronę „KOSZYK”, gdzie uwidocznione są wybrane przez niego produkty wraz z ilością zamówionych sztuk, jednostkową ceną produktu oraz ceną sumaryczną całego zamówienia. Na tym etapie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient jest obowiązany potwierdzić znajomość regulaminu. Po podaniu danych opisanych wyżej Klient jest proszony o potwierdzenie zakupów za pomocą przycisku „PRZEJDŹ DO POTWIERDZENIA”, a następnie, jeżeli dane się zgadzają, wybór przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Użycie opisanego przycisku oznacza
zawarcie umowy i wiąże się z koniecznością zapłaty za zamówione produkty.
10. Numer rachunku bankowego zostanie przesłany w treści wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia oferty. W przypadku płatności przelewem bądź za pośrednictwem systemu Przelewy24 realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep informacji o poprawnym wykonaniu operacji od Operatora usługi płatności Przelewy24 bądź po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe Sklepu w przypadku płatności przelewem. W treści oświadczenia potwierdzającego przyjęcie oferty zawarta jest również informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji zamówienia będące rezultatem działań bądź zaniechań operatora poczty elektronicznej, operatora usługi płatności Przelewy24 bądź banku, za pośrednictwem którego dokonywany jest przelew, a także za utrudnienia bądź niemożliwość realizacji zamówienia będących skutkiem wskazania błędnych, niedokładnych lub nieprawdziwych danych osobowych.
12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia bądź brak możliwości wykonania umowy stanowiące rezultat działań osób trzecich oraz działania siły wyższej, w tym. m. in. przerw w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu, awarii technicznych, przerw w świadczeniu usług przez firmę przewozową (kurierską), wojny, zamieszek, rozruchów, strajków, epidemii, klęsk żywiołowych.
§ 3 Odpowiedzialność za wady towaru
1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.
2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient może skorzystać zarówno z roszczeń z tytułu gwarancji jak i z tytułu rękojmi. Wybór pomiędzy roszczeniami należy do Klienta. Uprawnienia związane z gwarancją oraz tryb realizacji tych uprawnień określa producent. Uprawnienia związane z rękojmią (w tym terminy zgłaszania roszczeń) określają właściwe przepisy prawa.
3. W przypadku skorzystania z uprawnienia do złożenia reklamacji Klient winien odesłać towar na adres 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Korczaka 6B przesyłką pocztową ekonomiczną. Wraz z towarem należy przesłać zgłoszenie reklamacyjne (opis wady towaru) oraz dowód zakupu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się pod poniższym adresem internetowym.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep zwróci klientowi koszt przesyłki. Klient wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym winien wskazać numer konta bankowego, na który winna zostać przelana należność z tytułu poniesionych kosztów przesyłki w przypadku uwzględnienia reklamacji, względnie adres, na który wskazana kwota zostać winna przesłana przekazem pocztowym. W przypadku niewskazania przez Klienta sposobu zwrotu kosztów przesyłki Sklep wezwie Klienta do wskazania tego sposobu drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie oraz brak zwrotu omawianych kwot będące skutkiem niewskazania sposobu przekazania kwot.
4. Składając ofertę zakupu w sklepie internetowym Klient oświadcza, iż posiada wiedzę, że sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem i zrzeka się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Sklepu.
5. W terminie 14 dni sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
§ 4 Prawo odstąpienia od umowy
1. Przed przekazaniem towaru do wysyłki przez Sklep klient uprawniony jest do rezygnacji z zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod nr kontaktowym, bądź drogą elektroniczną. Wpłacone należności zostaną zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy przelewem bądź przekazem pocztowym na wskazany przez klienta adres. W przypadku zaniechania wskazania sposobu zwrotu należności, Sklep wezwie Klienta do wskazania tego sposobu drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie oraz brak zwrotu omawianych kwot będące skutkiem niewskazania sposobu przekazania kwot.
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu na adres 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Korczaka 6B, Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod poniższym adresem internetowym.
3. Zwracany towar musi być kompletny i zwrócony w stanie niezmienionym, tj. towar może zostać zwrócony, jeśli klient postępował z nim z uwzględnieniem możliwości ewentualnej konieczności jego zwrotu i nie pozbawił towaru fabrycznego indywidualnego opakowania zapewniającego sterylność produktu.
4. Składając ofertę klient oświadcza, że rozumie i akceptuje obowiązek zachowania towaru podlegającego zwrotowi w czystości i higienie z uwagi na fakt, iż towary powyższe stanowią produkty medyczne lub produkty użytku ściśle osobistego i wymaga tego ochrona zdrowia klientów sklepu.
5. Sklep dokona zwrotu ceny nabycia towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym (nie za pomocą usług bankowości elektronicznej), płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa Klient winien wskazać sposób przekazania kwoty mającej podlegać zwrotowi wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku zaniechania wskazania, Sklep wezwie Klienta do wskazania tego sposobu drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie oraz brak zwrotu omawianych kwot będące skutkiem niewskazania sposobu przekazania kwot.
6. Klient w przypadku dokonywania zwrotu ponosi koszt dostarczenia towaru do sklepu (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy). 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
§ 5 Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa wyrażenia zgody na ich podanie uniemożliwi wykonanie umowy.
2. Administratorem danych osobowych jest firma Support-Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich 66-500, ul. Korczaka 6B.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).
4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania ich usunięcia. Na żądanie użytkownika administrator usunie jego dane osobowe ze zbioru. Żądanie takie należy zgłosić na adres siedziby firmy bądź w formie elektronicznej na adres poczty e-mail wskazany w par. 1 pkt 2 Regulaminu.
5. Przeglądanie zawartości serwisu internetowego dostępnego na stronie www.nursicare.pl nie wiąże się z przekazywaniem i udostępnianiem Administratorowi przez Użytkownika danych osobowych.
6. W celu realizacji usługi Administrator danych może poprosić użytkownika o przekazanie w szczególności danych osobowych takich jak imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu.
7. We wszystkich sprawach dotyczących zgromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika Użytkownik ten może skontaktować się z Administratorem.
8. Administrator używa plików cookies. Pliki cookies umożliwiają administratorowi lepsze dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika oraz wykorzystywane są do zobrazowania przy pomocy statystyki sposobu korzystania z serwisu przez Użytkowników.
9. Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie plików cookies przez konkretną stronę internetową bądź wszystkie połączenia z przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies następuje wskutek skorzystania z opcji ustawień oprogramowania – przeglądarki internetowej. Wyłącznie obsługi plików cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcji serwisu.
§ 6 Prawa autorskie i ochronne
Zawierając umowę sprzedaży towaru Sklep w żadnym momencie nie udziela licencji ograniczonej, czy nieograniczonej, ani też nie przelewa praw autorskich do treści znajdujących się na stronie internetowej. Wszystkie treści publikowane w domenie nursicare.pl w szczególności zdjęcia,
materiały informacyjne, opisy stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w wymienionej ustawie. Zakazane jest w szczególności bezpłatne i odpłatne kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, wykorzystywanie, dekompilacja, czy adaptacja chronionych treści w jakiejkolwiek formie, na jakichkolwiek polach eksploatacji bez zgody Sklepu pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej. Zabronione jest również wykorzystywanie odnośników (hiperłączy) do treści zamieszczonych w domenie perukarnia.eu w celu prezentacji towaru lub usług innych przedsiębiorców na jakichkolwiek stronach internetowych bez zgody Sklepu.
Wszelkie naruszenia w powyższym zakresie będą skutkowały niezwłocznym wystąpieniem na drogę sądową oraz powiadomieniem właściwych organów ochrony prawnej konsumentów i konkurencji.
§ 7 Postanowienia końcowe.
1. Spory mogące powstać pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.
3. Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów w celu dochodzenia swoich roszczeń od Sklepu oraz w związku z rozpatrywaniem reklamacji może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Do przykładowych metod polubownego rozstrzygania sporów zaliczyć należy mediację prowadzoną przez inspektora Inspekcji Handlowej, oraz poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów oraz szeregu organizacji, do których statutowych celów należy ochrona konsumentów. Informacje dotyczące powyższych kwestii znajdują się m. in. na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działającej pod adresem www.uokik.gov.pl
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.04.2017 roku. Sklep zastrzega możliwość dokonania zmian regulaminu, której wejdą w życie po upływie 10 dni od daty ich uwidocznienia na stronie internetowej sklepu w zakładce Regulamin.
5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.